dinsdag 11 november 2008

Alles begon bij Jung

Carl Gustav Jung observeerde dat er twee types mensen waren: extraverten en introverten. Hij beschreef extraverten als mensen waarvan de energie vooral naar buiten is gericht, naar de mensen en gebeurtenissen in hun omgeving. En introverten beschreef hij als mensen waarvan de energie naar binnen is gericht, naar gedachten en ervaringen in hun binnenwereld. Zijn beschrijving van deze types gebeurde uitgebreid in het standaardwerk Psychological Types.

Jung zag Extraversion en Introversion als twee verschillende attitudes. Na verloop van tijd bracht Jung een onderverdeling aan in deze types. Hij onderscheidde twee tegengestelde waarnemingsfuncties (Sensation of Sensing versus Intuition) en twee tegengestelde beoordelingsfuncties (Thinking versus Feeling).

Verder specifieerde Jung welke van de twee attitudes Extraversion en Introversion er gewoonlijk gebruikt zou worden samen met de dominante mentale functie in een individu. De term dominante functie verwijst naar de functie (Sensing, Intuition, Thinking of Feeling) die het meest enthousiast, het vaakst, en met het meeste zelfvertrouwen gebruikt zal worden. De dominante functie kan je zien als een functie die de persoonlijkheid leidt of domineert.

En zo kwam Jung tot acht types:
Dominant Extraverted Sensing: energie wordt naar buiten gericht en informatie wordt verworven door het focussen op gedetailleerde, accurate zintuiglijke data in het heden.
Dominant Introverted Sensing: energie wordt naar binnen gericht en feiten en details van zowel externe werkelijkheid als interne gedachten en ervaringen worden opgeslagen.
Dominant Extraverted Intuition: energie wordt naar buiten gericht om te zoeken naar nieuwe ideeën, interessante patronen en toekomstige mogelijkheden.
Dominant Introverted Intuition: energie wordt naar binnen gericht om te oorkussen op onbewuste beelden, verbanden en patronen die een innerlijke visie en inzicht creëren.
Dominant Extraverted Thinking: een logische ordening van de buitenwereld wordt gezocht door het toepassen van helderheid, doelgerichtheid en beslistheid in acties.
Dominant Introverted Thinking: accuraat hij een orde in interne gedachten wordt gezocht door het reflecteren op en ontwikkelen van een logisch systeem voor begrip.
Dominant Extraverted Feeling: harmonie wordt gezocht door het organiseren en structureren van de omgeving om tegemoet te komen aan de behoeften en de waarden van mensen.
Dominant Introverted Feeling: zinvolle en complexe innerlijke harmonie wordt gezocht door gevoeligheid ten opzichte van de eigen en andermans innerlijke waarden en uiterlijk gedrag.

Myers en Briggs hebben verder gebouwd op het model van Carl Gustav Jung door er de dichotomie Judging -Perceiving aan toe te voegen. Dit aspect was al impliciet aanwezig in het werk van Jung. Deze extra dichotomie in de MBTI helpt om de dominante en hulpfuncties voor elk type te identificeren. Het model van Carl Gustav Jung werd zo verfijnd tot het beschrijven van 16 verschillende types.

Geen opmerkingen: